GVO en HVO


In groep 3 tot en met 8 kunnen de ouders en kinderen van deze groepen een keuze maken om deel te nemen aan godsdienstonderwijs of humanistisch onderwijs. Deze lessen worden één keer per week gegeven op dinsdagmiddag.
 
 
GVO (godsdienstig onderwijs) wordt door Mariette Weeda gegeven. Zij is docente GVO van de stichting GVO-HVO.U heeft gekozen voor een openbare school voor uw kind. ‘Openbaar’ betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Daardoor is er ook de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstig vormingsonderwijs. Het godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen:
  • om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie;
  • om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
  • om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
Het protestants-christelijk godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) wordt gegeven door docenten namens kerken of levensbeschouwelijke organisaties zoals het IKOS (Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken).
 
Wat is godsdienstig vormingsonderwijs?
Godsdienstonderwijs op openbare basisscholen: een introductie in Bijbelse en christelijke geloofstradities
Kinderen maken kennis met het christendom (en andere godsdiensten) en de Bijbel. Door verhalen, symbolen en gebruiken krijgen de leerlingen inzicht in de wereld van geloven. In woorden en taal om over hun eigen levensbeschouwing na te denken.
Dit onderwijs biedt leerlingen de kans om begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen. Zo worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een samenleving die multicultureel en multireligieus is.
Omdat de naam godsdienstonderwijs vooral lijkt te doelen op cognitieve kennisoverdracht, wordt tegenwoordig vaak de naam godsdienstig vormingsonderwijs gebruikt (afgekort als GVO). De term godsdienstonderwijs is de term die wettelijk wordt gebruikt.
 
Op de homepagina van www.gvoenhvo.nl kunt u meer informatie vinden.
  
 
HVO (humanistisch vormingsonderwijs) (vacature)
 
Humanistisch vormingsonderwijs gaat over:
  • Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend in hun leven vinden en hoe ze daarmee omgaan.
  • De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
  • Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doen ze aan de hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.
  • Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.
  • Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, onderzoeken de gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun omgeving en leren samen te werken. Vaardigheden die belangrijk zijn om goed met elkaar samen te leven.
In HVO wordt gewerkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een seculiere levensbeschouwing, die de menselijke waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.
 
Op http://gvoenhvo.nl kunt u meer informatie vinden.