Ouderbijdrage


Uit uw ouderbijdrage worden feesten, de sportdag en de schoolreis betaald. De bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 60,00. 
De ouderbijdrage wordt jaarlijks in oktober door de MR vastgesteld. Wanneer een kind later in het jaar op school komt, wordt de verschuldigde ouderbijdrage naar rato verrekend.
Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. U kunt hierover contact opnemen met Ger Heijden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
 
Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL 09 RABO 0375951911 ten name van oudervereniging obs De Vliegerdt.